15th Shipping Congress

2023 01 15th shipping congress 03

11 Ιανουαρίου 2023, 1η Ναυτιλιακή Εκδήλωση της χρονιάς στο Πολεμικό Μουσείο. Εξαιρετικοί καλεσμένοι από τον χώρο της ναυτιλίας, Υπουργοί ναυτιλίας, πλοιοκτήτες και επαγγελματίες συζητούν καυτά και επίκαιρα θέματα, εκφράζουν ενδιαφέρουσες απόψεις. Έχω την τιμή να συντονίσω και να ανταλλάξω απόψεις στην 1η Ενότητα με τους Υπουργούς Ναυτιλίας Ελλάδας κ. Ι. Πλακιωτάκη και Κύπρου κ. Β. Δημητριάδη για το ρόλο της Σημαίας, την ελληνική πλοιοκτησία, τις ανάγκες εκπαίδευσης των ναυτικών μας, τις συνθήκες διαβίωσης στα πλοία, τις νέες τεχνολογίες και τα εναλλακτικά καύσιμα, τα λιμάνια και την ακτοπλοΐα. Εξαιρετική οργάνωση Δ. Πολίτη, Θ. Χουλιάρα, Maritime Economies και IMES. Και στα επόμενα. (Ιανουάριος 2023)

January 11, 2023, 1st Maritime Event of the year at the Athens War Museum. Outstanding guests from the shipping industry, Shipping Ministers, shipowners and professionals discuss hot issues, and share interesting opinions. I had the honor to coordinate and exchange views in the 1st Session with the Greek Minister of Maritime Affairs and Insular Policy Mr. I. Plakiotakis and Mr. V. Dimitriadis (from Cyprus) about the role of the Flag State, Greek shipping, the training needs of seafarers, the living conditions on ships, new technologies and alternative fuels, ports and coastal shipping. Excellent organization by D. Politis, Th. Chouliaras, Maritime Economies and IMES. (January 2023)

Facebook
Twitter
LinkedIn