Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Gerou A., and Pantouvakis, A., “The Impact of Experience on Behavioural Intentions: a Study of Regional vs Non Regional Passengers” Annual Conference of the International Association of Maritime Economists (IAME), Valencia, Spain, June 26-28 2024.


Pantouvakis, A. Koutsouki E., and Boviatsis M.,., “Cabotage Relaxation: An Initial Evaluation Of China’s Reforms Towards ‘Free Trade” Policies.” Annual Conference of the International Association of Maritime Economists (IAME), ), Valencia, Spain, June 26-28 2024.


Pantouvakis, A., Tsoulakos, N., and Zervoudakis K., “Assessing the Influence of Digitalization on Marine Accidents: A Case Study of a Bulk Carrier Shipping Company”, Annual Conference of the International Association of Maritime Economists (IAME), ), Valencia, Spain, June 26-28 2024.


Pantouvakis,A.,Tsoulakos, N., and Zervoudakis, K. The Impact of Digitalization on Preventing Maritime Accidents” , 12th International Forum on Shipping, Ports and Aviation, Singapore, IFSPA 2024, June 10-14 2024 (Best Paper Award recipient)


Pantouvakis, A., Gerou A., and Karakasnaki, M., “Impact of Experience and Emotional State on Behavioral Intentions: A Study of Greek and Italian Customers”, 12th International Conference on Contemporary Marketing Issues, Heraklion, Crete, Greece, July 10-12, 2024


Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. «Investigating seafarers’ perceptions of quality of life onboard: A comparison between national and international flags», Annual Conference of the International Association of Maritime Economists (IAME), Rotterdam, Netherlands, November 25 – 27 2021.


Renzi, M. F., Sigala, M., Pantouvakis, A., Toni, M. and Zanda, S. «Understanding the impact of peer-to-peer platforms on micro-entrepreneurship engagement in sharing economy», 10th Naples Forum on Service, Ischia, 4th-7th June 2019.


Pantouvakis, A. and Gerou, A. «A systematic literature review of customer journey: a term inextricably linked with customer experience», 22nd QMOD Conference on Quality and Service Sciences ICQSS, Krakow, Poland,  13-15 October 2019.


Pantouvakis, A. and Gerou, A. «Marketing Metrics in the shipping industry: initial empirical evidence», 27th Annual Conference of the International Association of Maritime Economists (IAME), Athens, Greece, 25-28 June 2019.


Pantouvakis, A., Syntychaki, A. and Karakasnaki, M. «Examining the interrelationships between manning agency selection criteria and value co-creation», 27th Annual Conference of the International Association of Maritime Economists (IAME), Athens, Greece, 25-28 June 2019.


Tsafarakis, S., Andronikidis, A., Boutsouki C. and Pantouvakis A. «Metaheuristic algorithms for optimal product line design», 13th LION Learning and Intelligent OptimizatioN Conference, Chania, Crete, Greece , 27-31 May 2019.


Pantouvakis, A., Syntychaki, A. and Karakasnaki, M. “An investigation of the relationship between Organizational Cultural Intelligence and Organizational culture: evidence from the shipping industry”, 21th QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service Sciences, Cardiff University, Wales, UK, 22-24 August 2018.


Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. “The interrelationships between supplier selection criteria and satisfaction”, 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues, Athens, Greece, 27-29 June 2018.


Pantouvakis, A., Karakasnaki, M. and Syntychaki, A. “The interrelationships among organizational culture and service quality: the role of external environmental factors”, 20th QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service Sciences, Elsinore, Denmark, 5-7 August 2017.


Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. “Exploring talent management applications in the shipping industry”, 24th International EurOMA Conference, Edinburgh, Scotland, 1-5 July 2017.


Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2016), “Exploring the role of the human talent in the TQM – Performance relationship”, 19th QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service Sciences, Rome, Italy, 21-23 September 2016.


Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2016), “The moderating effect of human talent on quality systems and pursue of excellence: evidence from the transport companies”, 19th QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service Sciences, Rome, Italy, 21-23 September 2016.


Pantouvakis, A., Patsiouras, C. and Karakasnaki, M. (2016), “The moderating role of risk propensity in the market orientation – performance relationship: Evidence from the shipping sector”, 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues, Heraklion, Greece, 22-24 June 2016.


Pantouvakis, A., Karakasnaki, M., Renzi, M.F. (2016), “The moderating role of Human talent in the effective provision of service operations: evidence from the transport sector25th Frontiers in Services Conference, University of Maryland and American Marketing Association, Bergen, Norway, 23-26 June 2016.


Pantouvakis, A., Patsiouras, C. and Krasanakis, S. (2015), “Exploring the ways to achieve competitive advantage in the Greek food Sector”, 14ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (4 Ε), 11η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Αγρίνιο, 12-14 Μαρτίου 2015.


Bouranta, N., Psomas, E. and Pantouvakis, A. (2015), “TQM Factors and Performance Outcomes in the Hotel Industry: Evidence from Greece”, 59th EOQ Congress, Athens, Greece, 11-12 June 2015.


Pantouvakis, A., Karakasnaki, M. and Renzi. M.F. (2015), “Exploring Resident versus Visiting Nationalities’ Perceptions on Airport Service Quality”, Academy of Marketing Science, AMS World Marketing Congress, Bari, Italy, 14-18 July 2015.


Di Pietro, L., Mugion, R.G., Pantouvakis, A., Patsiouras, C., Toni, M. and Renzi, M.F. (2015), “Airport Complaint Handling: the Emerging Role of Social Media”, European Academy of Management, EURAM, Warsaw, Poland, 17-20 June 2015.


Pantouvakis, A., Krasanakis, S. and Patsiouras, C. (2015), “An investigation of the opportunistic behaviors among ship-owners and ship-brokers in the maritime system”, ECONSHIP 2015, European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports, Chios, Greece, 24-17 June 2015.


Pantouvakis, A., Karakasnaki, M. and Theotokas, I. (2015), “Investigating the Effectiveness of the ISM Code in the Greek Shipping Sector”, IAME 2015, International Association of Maritime Economists, Kuala Lumpur, Malaysia, 24-26 August 2015.


Pantouvakis, A., Patsiouras, C. and Karakasnaki, M. (2014), Exploring the role of Management Style on the Service Quality Customer Satisfaction link: Evidence from the Transport Sector”, QMOD 17 Conference, Prague, Czech Republic 3-5 September 2014.


Pantouvakis, A., Patsiouras, C. and Burgos Silva, Z. (2014), “The influence of Customer’s Selection Criteria on Quality – Satisfaction Link”, American Marketing Association, SERVSIG, Thessaloniki, Greece, 13-15 June 2014.


Pantouvakis, A., Psomas, E., Patsiouras, C. and Burgos Silva, Z. (2014), “Confirming Total Quality Management Principles in shipping: initiating the research agenda”, 21st International Annual Conference, European Operations Management Association (EUROMA), Conference, Palermo, Italy, 20-25 June 2014.


Pantouvakis, A., Gounaris, S. and Chatzipanagiotou, K. (2014), “Exploring effects of personal values on consumer evaluation of Service Quality: An empirical study”, European Marketing Academy (EMAC) 2014 Conference, Valencia, Spain, 3-6 June, 2014.


Chatzipanagiotou, K., Gounaris, S. and PantouvakisA. (2014), “Adopting a relationship marketing approach in retailing services context in order to explain consumers’ intention to re-purchase PLBs: a Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis approach”, European Marketing Academy (EMAC) 2014 Conference, Valencia, Spain, 3-6 June 2014.


Pantouvakis, A. (2013), “Market Orientation and Service Quality: Opponents or Colleagues”, QMOD 16 Conference, Portoroz, Slovenia, 4-6 September 2013.


Pantouvakis, Aand Apostolopoulos, D. (2013), “Do shipping Firms employ Marketing techniques? An Exploratory Study”, IAME 2013, International Association of Maritime Economists Conference, Marseille, France, 3-5 July 2013.


Pantouvakis, A. (2012), “Travellers’ behavioral intentions depending on their cultural beliefs. An empirical study”, QMOD 15 Conference, Poznan, Poland, 5-7 September 2012.


Pantouvakis, A. and Dimas, A. (2012), «Does nationality influence the satisfaction-loyalty link? Some preliminary evidence from the passenger shipping industry», 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Corfu island, 31 May – 3 June 2012.


Pantouvakis, A. and Bouranta, N. (2011), “The Dual Role of Physical Features of Service Quality to Customers and Employees Satisfaction” Academy of Marketing Conference 2011 “Marketing Fields Forever”, University of Liverpool Management School (ULMS), 5-7 July 2011.


Pantouvakis, A. and Dimas, A. (2011), “Linking the Physical and Interactive Service Features of Services to Customer Satisfaction. An Examination of Grönroos’s Proposal”, Academy of Marketing Conference 2011 “Marketing Fields Forever” University of Liverpool Management School (ULMS), 5-7 July 2011.


Pantouvakis, A. and Dimas, A. (2011), “Customer satisfaction metrics in health service organizations: evidence from the Greek hospitality sector”, QMOD 14 Conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2011 – From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility, San Sebastian, Spain, August 29-31 2011.


Pantouvakis, A. and Dimas A. (2011) “The role of corporate agility and perceived price on the service quality – customer satisfaction link. Evidence From The Port Industry”, IAME 2011, International Association of Maritime Economists, “Shipping markets, port devolution and a changing geography of world maritime transport”, SANTIAGO DE CHILE, 26-28 October 2011.


Pantouvakis A, Chlomoudis, Ch., Dimas A. and Tziva L. (2010) “Service Quality And Satisfaction In Business-To-Business Service Setting: Evidence From The Port Industry”, IAME 2010, International Association of Maritime Economists, “The quest for sustainable shipping and port industries”, Lisbon, Portugal, 7-9 July 2010.


Pantouvakis A. (2009) “The Role of Marketing in the Greek Coastal Shipping Industry after the Termination of Campotage”, ERSJ Workshop, Greece, Piraeus 2009.


Chaniotakis I., Salamoura M., Lymperopoulos C. and Pantouvakis A. (2009) “Investigating the effect of Service Quality Dimensions on Passengers’ Satisfaction in the Greek Airline Industry”, 2nd Biennial International Conference on Services Marketing (2nd BIC),  Thessaloniki, Greece, November 4-6 2009.


Pantouvakis Aand Chlomoudis Ch. (2009) “Marketing Strategies in the port industry: An exploratory Study and a Research Agenda” International Conference in Applied Business and Economics, (ICABE), Institute of Technology, Kavala – Greece, 1-3 October 2009.


Pantouvakis, A. and Dimas, A. (2009) “Does nationality influence the satisfaction-loyalty link? Some preliminary findings ”, Academy of Marketing Annual Conference 2009 –Putting Marketing in its place, Leeds Metropolitan University, 7-9 July 2009.


Pantouvakis, Aand Chlomoudis, K. (2009) “ The role of ISO 9000 certification on port’s financial performance: an exploratory study from Europe”, IAME 2009 International Association of Maritime Economists, “Understanding Shipping Markets” Copenhagen, 24-26 June 2009.


Pantouvakis, A. and Dimas, A. (2009) “Influencers of customers’ satisfaction and the moderating role of the selection process. Evidence from hotel industry”, 4th International Scientific Conference– Planning for the future-learning form the past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality, Rhodes Island, Greece, 3-5 April 2009.


Pantouvakis, A. and Krystallis, A. (2009) “Customer satisfaction’ metrics in service organizations. An Integrated approach”, The European Institute Of Retailing and Services Studies (EIRASS) Retailing and Consumer Services Conference, Niagara Falls, 6-9 July 2009.


Pantouvakis, A. (2008) “A Comparative Approach to Satisfaction Measurement: The Role of Servicescape”, Academy of Marketing, SERVSIG International Research Conference, Liverpool, 5-7 June 2008.


Pantouvakis, A., Thallasinos, E., Chlomoudis, K. and Dimas, A. (2008) “On the Development of a selection typology for the ferry passenger”, IAME 2008, International Association of Maritime Economists, Sustainability in International Shipping, Port and Logistics Industries and the China Factor, China, 2-4 April 2008.


Pantouvakis, A. (2007) “Examining the Coastal Shipping Passenger: Views and Typologies”, Cruise and Shipping Opportunities and Challenges, Naples, Italy, 4-6 October 2007.


Pantouvakis, A. and Krystallis, A. (2007) “Cheers.” Is that enough for customer satisfaction and loyalty in bars?, 1st Biannual International Conference “Strategic Developments In Services Marketing”, Chios Island – Greece, 27-29 September 2007.


Pantouvakis, A. and Dimas, A. (2007) “Customer satisfaction, Service Quality, and Loyalty under the shipping’s perspective”, 1st Biannual International Conference “Strategic Developments In Services Marketing”, Chios Island – Greece, 27 – 29 September 2007.


Pantouvakis, A., Panigirakis, G. and Thalassinos, E. (2007) “An examination of the “SERVQUAL” and Nordic service quality models: Evidence from the coastal shipping sector”, IAME 2007, International Association of Maritime Economists, “Challenges and Trends in Shipping”, Athens, July 4-6 2007.


Panygirakis, G., Pantouvakis, A. and Dimas, A. (2006),  Brand Name Quality Selection  Criteria: Evidence from the Food Sector”, Greek Conference on Agricultural Economy, 2-4 November.


Pantouvakis, A., Fotopoulos, C. and Dimas, A. (2006) “Preferential Segmentation of Destination Countries’ attributes through travellers’ personal beliefs: An empirical study and a prediction model”, EUROCHRIE 2006 Conference, Thessaloniki, 13-16 October 2006.


Pantouvakis, A. (2006) “Port’s service quality dimensions and Passenger profiles: an exploratory examination and analysis”, IAME 2006, International Association of Maritime Economists, University of Melbourne, Melbourne, 12-14 July 2006.


Pantouvakis, A. (1996) “Measuring the unmeasurables: Links and relationships between service productivity, customer satisfaction, and performance”, proceedings, International Productivity Symposium VII, “Productivity in the age of global competitiveness: strategies, problems, and perspectives”, Athens, 26-29 May 1996.


Yannacopoulos, D., Pantouvakis, A. and Spyridakos, A. (1995) “Using MCDM and statistical methods to explain clients preference on Bank selection problem in Greece”, proceedings, EURO XIV, 14th European Conference of Operations Research, 20th anniversary of EURO, Jerusalem, Israel, July 3-6, 1995.


Pantouvakis, A. (1995) “Exploring Management perceptions on service quality; Evidence from Greece”, EQD Conference. Quality Management in Services and Manufacturing”, Luxemburg, September 1995.


Pantouvakis, A. (1994) “Embodying Service Quality effects on the Assessment of the X-efficiency of Bank Branches”, First International research workshop on service productivity”, co-organized by the QP&P research program, Stockholm University, the European Institute for Advanced Studies in Management and the Marketing Technology Center, eds. E. Gummesson and I. Thoresson- Hallgren, Brussel, October 1994.

spoudes

ΣΠΟΥΔΕΣ

Oι Σπουδές μου και οι
Μεταπτυχιακοί / Διδακτορικοί Φοιτητές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
epaggelmatiki diadromi

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ευρύτερη εμπειρία Διοίκησης και
εμπειρία Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
diakriseis

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΒΡΑΒΕΙΑ

Αναγνώριση επιστημονικού έργου
και βραβεύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ