Επαγγελματική Διαδρομή

Εμπειρία Διοίκησης

Χρονική Περίοδος:1984-1987

DETER – JARIDIAN Σύμβουλοι Μηχανικοί, επιβλέπων μηχανικός
Επίβλεψη και συντονισμός μεγάλων Οικοδομικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Κουβέιτ)

Χρονική Περίοδος:1989-1994

ΠΛΕΓΜΑ Σύμβουλοι. Επιχειρήσεων, Διευθύνων Σύμβουλος
Ιδρυτικός και πλειοψηφών μέτοχος της εταιρείας (που λειτουργεί μέχρι σήμερα) Ανάληψη μεγάλων έργων οργάνωσης και διοίκησης στην Ανατολική Ευρώπη (πχ αναδιοργάνωση Υπουργείου Μεταφορών Βουλγαρίας και Πολωνίας, Υπουργείου Τουρισμού Ρουμανίας κλπ) συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 εκ € την τριετία 1989-1992

Χρονική Περίοδος:15/6/1994-1/1998

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. φορέας εποπτευόμενος από ΥΠΕΘΟ) Διευθυντής Διεύθυνσης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Καθιέρωση δεικτών Παραγωγικότητας και Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργάνωση και εκσυγχρονισμός πολλών Ιδιωτικών και Δημοσίων επιχειρήσεων (ενδεικτικά ΔΕΠ/ΕΚΥ, ΟΓΑ, ΟΑΝΑΚ κλπ), ανάπτυξη υγιούς συνεργασίας με ιδιωτικούς παροχείς ομοίων υπηρεσιών (πχ DELOITTE, PLANET κλπ)  , συνεργασία με ΣΕΣΜΑ, συνεργασία με αλλοδαπά αντίστοιχα κέντρα παραγωγικότητας, Οργάνωση του Παγκόσμιου συνεδρίου παραγωγικότητας στην Ελλάδα το 1997, μετατροπή της Διεύθυνσης σε ένα ισχυρό κέντρο κέρδους για τον οργανισμό με εισαγωγή δεικτών αποτελεσματικής δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα.

Χρονική Περίοδος:1/1998-12/1999

ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, Γενικός Διευθυντής
Υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, συνεργασία με ΟΑΕΔ, ΥΠΕΘΟ, ρυθμίσεις θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, συμβολή στο σχετικό νομοθετικό έργο, συνεργασίες με αντίστοιχα Κέντρα Παραγωγικότητας του Εξωτερικού

Χρονική Περίοδος: 9/1997-12/1999

Αναπτυξιακή Εταιρεία Παραγωγικών Επενδύσεων, (φορέας του Υπουργείου Οικονομικών της ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  & ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)   Διευθύνων Σύμβουλος
Έλεγχος της κοινοτικής τεχνικής βοήθειας μέσω ΚΠΣ, συμβολή στη διαμόρφωση του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», εκπόνηση προδιαγραφών και διεξαγωγή διαγωνισμών για τον οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, συνεργασία με εταιρείες του Ιδιωτικού χώρου, χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων

Χρονική Περίοδος: 5/1997- 7/1999

ΙΟΝΙΚΗ & ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος, και μέλος του ΔIOIKHTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.
Επίβλεψη εκπόνησης  επίκαιρου και σύγχρονου σχεδιασμού μάρκετινγκ, συμμετοχή στο τριτοβάθμιο αναθεωρητικό πειθαρχικό όργανο της Τράπεζας, ανάπτυξη δεικτών ποιότητας καταστημάτων και επιχειρησιακών μονάδων

Χρονική Περίοδος: 7/1999- 5/2000

ASSET OPTIONS Α.Ε., Πρόεδρος Δ.Σ
Δημιουργία ειδικού λογισμικού υπολογισμού κινδύνων και διαχείρισης διαθεσίμων και λειτουργίας Χρηματιστηριακών Εταιρειών

Χρονική Περίοδος: 7/1999- 3/2000

ASSET ΑΕΠΕΥ/ ΑΕΛΔΕ,  Διευθύνων Σύμβουλος
Έναρξη λειτουργίας της ΑΕΠΕΥ με ΜΚ 1 δις. δρχ., ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα

Χρονική Περίοδος: 4/2000-11/2001

MAGNA TRUST  ΑΝΏΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  Γενικός Διευθυντής
Συμβολή στη δημιουργία της εταιρείας. Ανάπτυξη δικτύου διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Εκπαίδευση στελεχών συνεργατών και οργάνωση- μηχανογράφηση εταιρείας. Ανάπτυξη πλατφόρμας “relationship marketing” με τους πελάτες της εταιρείας.

Χρονική Περίοδος:11/2001-11/2003

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»  Διοικητής Νοσοκομείου
Αποτύπωση πραγματικής κατάστασης με τη βοήθεια ΣΟΛ, δημιουργία πρώτου επιχειρησιακού σχεδίου από DELOITTE,  έλεγχος και βελτιστοποίηση διαδικασιών, ανάπτυξη του πρώτου πραγματικά ισοσκελισμένου ισολογισμού στην ιστορία του νοσοκομείου, έλεγχος του ισολογισμού από ορκωτούς λογιστές, πλήρης ανακατασκευή χώρων παραμονής ασθενών, ανέγερση σε χρόνο ρεκόρ 14 μηνών νέας χειρουργικής πτέρυγας, εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, συνεργασία με Δήμαρχο για νέα προοπτική νοσοκομείου, δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και συναίνεσης των εργαζομένων και υγιής συνεργασία με τη διοίκηση.

Χρονική Περίοδος: 11/2003- 10/2004

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ”, Διοικητής Νοσοκομείου
Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης από ΣΟΛ με τη βοήθεια των υπηρεσιακών, ανάλυση βελτιστοποίηση διαδικασιών από GRANT THORTON, ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης, παράδοση Πτέρυγας 3ου ορόφου, εκτεταμένες ανακαινίσεις, μέτρηση κλίματος ικανοποίησης ασθενών σε συνεργασία με  Νοσηλευτική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, μέτρηση ικανοποίησης εργαζομένων σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πειραιά, παράδοση κτιριακών  έργων Τμήματος Επειγόντων, προετοιμασία για Ολυμπιακούς Αγώνες,  η εφαρμογή προτύπων και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για ιδιαίτερες και ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, ο περιορισμός του ελλείμματος του Νοσοκομείου κατά 20 εκ. €

Χρονική Περίοδος: 10/2004-11/2007

ΒΕΤΕΡΙΝ Α.Ε. (εισηγμένη στο ΧΑΑ)  Πρόεδρος/ Αντιπρόεδρος ΔIOIKHTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παρακολούθηση λειτουργιών ανθρώπινου δυναμικού, στοχοθεσία κατά κέντρο εσόδων, υποκίνηση του προσωπικού των 400 υπαλλήλων του ομίλου, δείκτες αποτελεσματικότητας, σχέσεις με προμηθευτές και τράπεζες, ανάπτυξη βέλτιστου δικτύου πωλήσεων.

Χρονική Περίοδος: 6/2003-8/2021

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. (εισηγμένη στο ΧΑΑ)  Αντιπρόεδρος /Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔIOIKHTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανάπτυξη προϊόντων (ψωμί χωρίς κόρα), δίκτυο πωλήσεων, διαχείριση χρηματιστηριακής παρουσίας, επέκταση σε αγορές εκτός Ελλάδας

Χρονική Περίοδος: 10/2006–2014

“ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ” Α.Κ.Τ.Ε., Ιδρυτής και κύριος μέτοχος, Πρόεδρος Δ.Σ.(από διορισμού μου στο Πανεπιστήμιο μη εκτελεστικός)
Ιδρυτής και μέτοχος. Μεγάλα Οικοδομικά  Έργα στην Ελλάδα, Βουλγαρία (Βάρνα) και Αλγερία

Χρονική Περίοδος: 4/2007-2010

ATTICA SEAS” s.a. , Ναυτιλιακή εταιρεία Διαχείρισης Ποντοπόρων Πλοίων, director

Χρονική Περίοδος: 5/2007-9/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Λέκτορας

Χρονική Περίοδος: 9/2009-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  • Λέκτορας, 2009-2013 (εκλογή 2005)
  • Επίκουρος Καθηγητής, 2013-2017
  • Αναπληρωτής Καθηγητής, 2017-2021
  • Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, 2021
Ευρύτερη Εμπειρία Διοίκησης

Χρονική Περίοδος: 2/1997-6/2000

Γ.Π.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, Αντιπρόεδρος  ΔIOIKHTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης προσωπικού, δεικτών Ικανοποίησης ασθενών, βελτίωσης υπάρχουσας κτηριοδομικής κατάστασης, ανακαίνισης κλινικών

Χρονική Περίοδος: 8/1998- 2010

LOUIS CRUISE LINES, LOUIS HOTELS, Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα οργάνωσης και μάρκετινγκ
Κύριος Διαχειριστής έκδοσης Ομολογιακού Δανείου 60 εκ €, σύμβουλος Οργάνωσης και εταιρικής αναδιοργάνωσης (από κοινού με Price Waterhouse), βελτίωση εικόνας και εταιρικής εικόνας Ομίλου, σύμβουλος απόκτησης ξενοδοχειακών μονάδων (ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε., κ.α.)

Εμπειρία Διοίκησης στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Χρονική Περίοδος: 09/2021-

Κοσμήτορας Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας και μέλος Συγκλήτου (www.smis-unipi.gr)

Χρονική Περίοδος: 09/2018-8/2021

Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών και μέλος Συγκλήτου (www.maritime-unipi.gr)

Χρονική Περίοδος: 09/2018-σήμερα

Ιδρυτικός Διευθυντής M.Sc. Shipping Management (Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών) (www.maritime-unipi.com)

Χρονική Περίοδος: 09/2009 – 2018

Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης, Υπεύθυνος Ιστοσελίδας, Πρόεδρος Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, Συντάκτης Κανονισμών Λειτουργίας Τμήματος κλπ.

spoudes

ΣΠΟΥΔΕΣ

Oι Σπουδές μου και οι
Μεταπτυχιακοί / Διδακτορικοί Φοιτητές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
epaggelmatiki diadromi

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ευρύτερη εμπειρία Διοίκησης και
εμπειρία Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
diakriseis

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΒΡΑΒΕΙΑ

Αναγνώριση επιστημονικού έργου
και βραβεύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ